DBD: Puto - Molotov

DBD: Puto – Molotov

Que, Machino muy? A Machino muy? Marica nena, mas bien putino Que, Machino muy? A Machino muy? Marica nena, em vez putino (Puto, Puto, ...
Dá-me tudo ➔