Komiek Brent Weinbach gebaseerd op een oude AOL reclame spot diesen TV-Werbespot für Facebook imaginär umgesetzt

video Thumbnail
Early Facebook Commercial (1995)