DBD: Puto - Molotov

DBD: Puto – Molotov

Che, muy machino? Un molto Machino? Marica nena, mas bien putino Que, muy machino? Un molto Machino? Marica nena, piuttosto putino (Puto, Puto, ...
Dammi tutto ➔