Koomikko Brent Weinbach perustuu vanha AOL mainoskatkojen diesen TV-Werbespot für facebook imaginär umgesetzt

video Thumbnail
Early Facebook Commercial (1995)